nkp17 (Custom).jpg
โครงการศึกษาดูงานด่านส่งออกและกีฬาสัมพันธ์ระหว่างผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (CRM)
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

nkp.jpg
โครงการกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม (CSR)
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

s2.jpg.JPG
การประชุมกำหนดยุทธศาสตร์ในการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

panom.jpg
กิจกรรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (CRM)
 : ผู้บันทึกข้อมูล