sura1.jpg
การตรวจปราบปรามสุราเถื่อน
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

 : ผู้บันทึกข้อมูล 

HNPK2.jpg
โครงการ "สรรพสามิตสานสัมพันธ์ คืนความสุขให้สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม"
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

Snkp4.jpg
การรดน้ำขอพรจากท่านสรรพสามิตพื้นที่นครพนม เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ไทย "สงกรานต์ 2558"
 : ผู้บันทึกข้อมูล