ข่าวประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสำนักงาน
ประชาชน/ผู้เสียภาษี
สำหรับบุคลากร
  
panom.jpg
กิจกรรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (CRM)
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

T1.JPG
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง
 : ผู้บันทึกข้อมูล